Regulamin platformy „Barter System”

Część I

Postanowienia Ogólne

§1
[Definicje]

Pojęcia wykorzystane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Barter System – Barter System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy 1 Maja 45-47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029210;
 • Barter System Administracja – Barter System Administracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy ul. 1 Maja 45-47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326983;
 • Barterowicz – Uczestnik Systemu Rozliczeniowego;
 • Platforma – platforma handlowo-usługowa, prowadzona Barter System, dostępna w domenie platforma.bartersystem24.pl;
 • BPLN lub punkt BPLN – jednostka w ramach Systemu Rozliczeniowego;
 • Operator płatności – zewnętrzny podmiot, obsługujący płatności elektroniczne w ramach Platformy, inne niż w ramach Rozliczenia BPLN;
 • Rejestracja – proces założenia Konta przez Dostawcę lub Nabywcę lub też przez Użytkownika działającego w ich imieniu;
 • Rozliczenie BPLN – uregulowanie lub przyjęcie należności w ramach Systemu Rozliczeniowego;
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy w imieniu Dostawcy lub Nabywcy;
 • Konto – zbiór funkcjonalności i danych dostępnych dla Dostawcy lub Nabywcy, za pomocą loginu (ciągu znaków) i hasła, za pośrednictwem którego korzystają oni z Platformy;
 • Gość – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada Konta w ramach Platformy;
 • Oferta – skierowana przez Dostawcę propozycja do skorzystania z usługi lub zakupu produktu;
 • System Rozliczeniowy – oferowany przez Barter System Administracja system rozliczenia punktami BPLN, stanowiący odrębną usługę, nieujętą w niniejszym Regulaminie;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Konto Demonstracyjne – konto Dostawcy służące do zaprezentowania możliwości Platformy, w ramach określonych w Regulaminie;
 • Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Barter System, za pomocą, którego Nabywca planuje lub dokonuje zakupu od Dostawcy;
 • Dostawca - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto na Platformie, w zakresie w jakim korzysta z niego do oferowania produktów lub usług w ramach działalności gospodarczej;
 • Nabywca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto na Platformie, w zakresie w jakim korzysta z niego do nabywania produktów lub usług;
 • Broker – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto na Platformie, w zakresie w jakim korzysta z niego jako strona umowy brokerskiej z Barter System Administracja;
 • Przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto na Platformie, w zakresie w jakim korzysta z niego jako strona umowy przedstawicielskiej z Barter System Administracja.

§2
[Zakres regulaminu]

Regulamin określa prawa i obowiązki Barter Systemu, Nabywców, Dostawców, Brokerów, Przedstawicieli, Gości i Użytkowników w ramach korzystania z Platformy.

§3
[Warunki techniczne]

Do poprawnego działania Platforma wymaga:

 • Dostępu do Internetu;
 • Korzystania z przeglądarki Opera, Safari, Chrome lub Firefox w najnowszej wersji;
 • Zaakceptowania plików cookie związanych z jej obsługą.

§4
[Warunki korzystania]

Platforma jest dostępna dla:

 • każdej pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.

Utworzenie Konta wymaga przejścia procedury rejestracji.

§5
[Zakres usług Platformy]

Platforma umożliwia:

 • Zawieranie transakcji pomiędzy Dostawcami i Nabywającymi;
 • Wystawianie Ofert przez Dostawców;
 • Przeprowadzanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.
§6
[Ogólne obowiązki]

Każdy korzystając z Platformy jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania Regulaminu;
 • Nieujawniania loginu i hasła do Konta osobom postronnym;
 • Przestrzegania przepisów prawa;
 • Nierozpowszechniania za pośrednictwem Platformy treści bezprawnych.

Część II

Nabywcy

§7
[Gość]

Goście w ramach Platformy mają wyłącznie dostęp do tych funkcjonalności, które nie wymagają Konta, w szczególności Goście mogą:

 • przeglądać opublikowane Oferty;
 • nabywać produkty lub usługi od Dostawców w ramach tzw. trybu „zakupy bez rejestracji”;
 • płacić za nabyte produkty lub usługi za pośrednictwem Operatora płatności.

Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Nabywcy stosują się również odpowiednio do Gościa.

§8
[Rejestracja i Weryfikacja Nabywcy]

Założenie Konta wymaga podania danych określonych w formularzu rejestracyjnym oraz dokonania potwierdzenia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§9
[Zakres użyteczności Kont]

W ramach Konta Nabywca może:

 • przeglądać Oferty;
 • nabywać produkty lub usługi;
 • dokonać zapłaty za nabyte produkty lub usługi w ramach form udostępnionych przez Dostawcę wystawiającego Ofertę;
 • kierować zapytania do Ofert;
 • prowadzić komunikację z Barter System oraz Dostawcami, od których nabył produkty lub usługi w ramach Oferty;
 • przeglądać historię własnych transakcji w ramach Platformy.

Dostęp do funkcjonalności Konta wymaga zalogowania – weryfikacji tożsamości poprzez podanie loginu i hasła.

Część III

Dostawcy

§10
[Warunki korzystania z Platformy na prawach Dostawcy]

Na prawach Dostawcy z Platformy mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy założą Konto jako Dostawcy lub w drodze uzgodnień z Barter System odblokują w Koncie Nabywcy funkcjonalności Dostawcy.

Działalność gospodarcza Dostawcy musi być zarejestrowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie-stronie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie-stronie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

§11
[Rejestracja i Weryfikacja Dostawcy]

Założenie Konta Dostawcy wymaga podania danych określonych w formularzu rejestracyjnym oraz dokonania potwierdzenia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Na etapie założenia Konta Dostawcy lub odblokowania funkcjonalności Dostawcy na już istniejącym Koncie, Barter System może przeprowadzić dodatkową weryfikację Dostawcy lub Użytkownika. W szczególności weryfikacja może polegać na:

 • przesłaniu pełnomocnictwa do reprezentowania Dostawcy;
 • przekazaniu dokumentów rejestrowych;
 • sprawdzeniu publicznie dostępnych rejestrów lub baz danych np. CEIDG, KRS, REGON itp.;
 • wykonaniu przelewu weryfikacyjnego;
 • obciążeniu karty płatniczej.

Barter System przeprowadza weryfikację z użyciem jednej lub większej ilości metod.

Do czasu zakończenia weryfikacji Barter System może ograniczyć funkcjonalność Konta Dostawcy do tych, które są dla Nabywców lub wstrzymać utworzenie Konta.

W przypadku negatywnej weryfikacji Barter System odpowiednio:

 • uniemożliwia utworzenie Konta; lub
 • nie odblokowuje funkcjonalności Dostawcy.

§12
[Konto Dostawcy]

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia dotyczące Nabywcy stosuje się odpowiednio do Dostawcy.

Dostawca w ramach swojego Konta może:

 • korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych Nabywcy;
 • zarządzać swoimi Ofertami, w szczególności dodawać, usuwać i modyfikować;
 • zawierać transakcje z Nabywcami na warunkach określonych przez siebie w Ofertach i Regulaminie;
 • przyjmować zapytania od Nabywców;
 • komunikować się z Barter Systemem;
 • komunikować się z Nabywcami, którzy nabyli produkty lub usługi w ramach Oferty;
 • przyjąć zapłatę za sprzedane produkty lub usługi za pośrednictwem Operatora płatności;
 • modyfikować dane swoje lub Użytkownika, w ramach Konta.

§13
[Profil Dostawcy]

Dla każdego Dostawcy Barter System prowadzi Profil – specjalną podstronę, na której prezentowane są:

 • Aktualnie dostępne Oferty danego Dostawcy;
 • Dane rejestrowe i kontaktowe;
 • Logo lub inne materiały graficzne;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych;
 • Ogólne warunki zwrotów, odstąpienia i reklamacji.

§14
[Obowiązki Dostawcy]

1. Dostawca zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania obowiązującego prawa zarówno w obrocie z przedsiębiorcami jak i Konsumentami;
 • Niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta;
 • Niezwłocznej aktualizacji Oferty, nie później niż dwa dni robocze po powzięciu informacji o konieczności jej wprowadzenia;
 • Odpowiadania na komunikację z Nabywcą, który nabył od niego produkt lub usługę;
 • Odpowiadania na komunikację i żądania Barter Systemu, w tym dostarczanie dokumentów i wyjaśnień;
 • Prowadzenia działalności na Platformie z zachowaniem należytej staranności;
 • Rozpatrzenia reklamacji Nabywcy w ciągu 30 dni od jej złożenia.

§15
[Podstawowe elementy Oferty]

Oferta może mieć status:

 • roboczy – została utworzona przez Dostawcę, ale nie jest publicznie dostępna na Platformie;
 • opublikowana – jest publicznie dostępna dla każdego potencjalnego Nabywcy i umożliwia zawarcie umowy z Dostawcą.

Zmianę statusu dokonuje Dostawca.

Dostawca może opublikować Ofertę w jednym z dwóch trybów:

 • sprzedaży lub dostawy natychmiastowej (tzw. „na klik”) – w jej ramach dowolny Nabywca może zawrzeć transakcję z Dostawcą za pośrednictwem Platformy;
 • na zapytanie – stanowiącej wyłącznie informację o oferowanym produkcie lub usłudze, wyłącznie w przypadku, w którym Dostawca nie jest w stanie ustalić końcowej ceny za produkt lub usługę.

Oferta nie może być jednocześnie w trybie „na zapytanie” i „na klik”.

Oferta „na zapytanie” może zostać umieszczona wyłącznie przez Barterowicza, po spełnieniu warunków opisanych w Części IV.

§16
[Wymagania dla treści Oferty]

Dostawca musi umieścić w Ofercie przynajmniej następujące elementy:

 • Cenę brutto – końcową kwotę, zawierającą wszystkie opłaty, podatki itp. będącą:
 • ceną jednostkową np. stawka godzinowa, stawka za metr powierzchni itp. – w przypadku usługi, albo
 • za ilość (np. litr, gram) bądź jedną sztukę – w przypadku produktu;

Wyraźne oznaczenie produktu jako:

 • nowy, albo
 • po zwrocie, albo
 • używany;

Określenie terminu i warunków  zwrotów, w tym odstąpienia od umowy lub ich ograniczenia – o ile występują;

złożenia reklamacji, w tym co podania najmniej adresu e-mail do złożenia reklamacji;

Informacje o planowanym czasie jej dostarczenia lub wykonania;

Sposób i koszt dostawy;

Sposób ustalenia miejsca i czasu realizacji – w przypadku usługi;

Wyczerpujący i zgodny z stanem faktycznym opis;

Maksymalną ilość lub liczbę oferowanego produktu lub usługi;

Dane kontaktowe Dostawcy lub osoby przez niego wyznaczonej do opieki nad Ofertą;

Przypisanie do co najmniej do jednej z kategorii z listy dostępnych;

Wszystkie inne wymagane przez prawo informacje;

Jeśli produkt nie może zostać nabyty przez osobę niepełnoletnią – wyraźne oznaczenie tego faktu;

Wszelkie inne ważne dla potencjalnego nabywcy informacje, w szczególności takie jak:

 • udzielane gwarancje lub ich brak,
 • dokonane naprawy,
 • deklarowany czas oczekiwania na wysyłkę,
 • uszkodzenie produktu lub jego opakowania,
 • dołączenie instrukcji w języku polskim lub jej brak,
 • termin trwałości,
 • termin przydatności do spożycia,
 • ograniczenia rękojmi.

§17
[Ograniczenia Oferty]

W ramach Ofert Dostawcę obowiązują następujące zasady:

Oferta sprzedaży „na klik” nie może dotyczyć:

 • produktów lub usług, dla których wymagana jest forma prawna pod rygorem nieważności np. forma aktu notarialnego (m.in. nieruchomości);
 • samochodów, łodzi, jachtów, motocykli;
 • produktów, które prawo zabrania sprzedawać osobom niepełnoletnim np. alkohol, wyroby tytoniowe.

Każda Oferta, zarówno w części (np. jako gratis) jak i w całości, nie może dotyczyć produktów lub usług:

 • zabronionych przez prawo lub z nim sprzecznych;
 • co do których Dostawca nie posiada odpowiednich praw (np. prawa autorskie majątkowe, uprawnienia, zezwolenia lub koncesje);
 • narkotyków, substancji odurzających lub psychotropowych;
 • co do których istnieją roszczenia osób trzecich;
 • za które nie zostały uiszczone wszystkie należności podatkowe lub celne;
 • które są objęte zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką;
 • nie zostały dopuszczone do obrotu lub nie spełniają warunków dopuszczenia do obrotu np. certyfikatów, zezwoleń itp.;
 • którymi obrót jest prawnie zabroniony np. organy;
 • leków lub wyrobów medycznych wydawanych z przepisu lekarza lub innego uprawnionego zawodu;
 • których nabywca musi posiadać odpowiednie zezwolenia, uprawnienia lub dopuszczenia np. pozwolenie na posiadanie broni;
 • zostały pozyskane lub wytworzone z naruszeniem prawa polskiego, unijnego lub wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego;
 • których Dostawca nie posiada lub nie jest w stanie wykonać;
 • oznaczonych znakami towarowymi co do których Dostawca nie jest uprawniony do korzystania z nich;
 • podrabiających inny produkt.

Każda Oferta nie może:

 • zawierać treści sprzecznych z prawem lub wprost przez nie zabronionych;
 • wprowadzać Nabywców w błąd zarówno poprzez treść jak i sposób jej prezentacji;
 • zawierać treści do których Dostawca nie posiada praw lub uprawnień;
 • zachęcać do zawarcia transakcji poza Platformą;
 • zachęcać do skorzystania z usług podmiotów konkurencyjnych względem Platformy lub Barter Systemu;
 • powielać innych aktualnie opublikowanych Ofert Dostawcy – Dostawca w danym czasie mieć tylko jedną Ofertę danego produktu lub usługi o statusie „opublikowana”;
 • zawierać odnośników (linków, adresów URL) do treści umieszczonych poza Platformą.

§18
[Usunięcie Oferty]

Barter System może usunąć Ofertę, która narusza postanowienia Regulaminu, bez wcześniejszego wezwania Dostawcy do jej poprawienia.

§19
[Przyjęcie płatności lub rozliczenia przez Dostawcę]

Przyjęcie zapłaty przez Dostawcę od Nabywcy odbywa się:

 • W ramach płatności on-line – na warunkach ustalonych przez Operatora Płatności i zaakceptowanych przez Dostawcę w ramach osobnego dokumentu;
 • W ramach rozliczenia BPLN – na warunkach ustalonych pomiędzy Barter System Administracja a Dostawcą wyłącznie, gdy Dostawca spełnił wymagania określone w Części IV;
 • W pozostałych przypadkach – według ustaleń pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, o ile nie naruszają one Regulaminu.

§20
[Plasowanie]

Opublikowane na Platformie Oferty są wyświetlane Nabywcom według poniższych zasad.

W przypadku przeglądania Ofert w ramach danej kategorii:

 • na najwyższych miejscach wyświetlane są Oferty promowane przez Dostawcę wystawiającego Ofertę, ułożone według kolejności alfabetycznej;
 • po Ofertach promowanych wyświetlane są Oferty Barterowiczów w ramach których możliwa jest rozliczenie BPLN, ułożone według wartości procentowej płatności BPLN, ułożone od najwyższej do najniższej wartości procentowej (od 100% do 30%);
 • na dalszych miejscach wyświetlane są wszystkie pozostałe Oferty ułożone alfabetycznie.

W przypadku przeglądania Ofert w ramach wyników wyszukiwania:

 • na najwyższych miejscach wyświetlane są Oferty promowane przez Dostawcę wystawiającego Ofertę, ułożone według dopasowania do wyników wyszukiwania;
 • po Ofertach promowanych wyświetlane są Oferty Barterowiczów w ramach których możliwa jest rozliczenie BPLN, ułożone według wartości procentowej rozliczenia BPLN, ułożone:
 • od najwyższej do najniższej wartości procentowej (od 100% do 30%),
 • następnie według dopasowania do wyników wyszukiwania;
 • na dalszych miejscach wyświetlane są wszystkie pozostałe Oferty ułożone według dopasowania do wyników wyszukiwania.

Warunki handlowe promowania Ofert określa odrębny dokument.

§21
[Prowizje i opłaty]

Korzystanie z Platformy jest darmowe dla wszystkich Nabywców.

Dostawcy ponoszą:

 • opłaty za korzystanie z Platformy;
 • prowizje od ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy.

Szczegółowe zasady opłat i prowizji określa Załącznik nr 1. Opłaty i prowizje określone w tym załączniku są kwotami netto i zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Barter System nie pobiera prowizji od tej części transakcji, która została uregulowana za pomocą rozliczenia BPLN. Prowizję od tej części pobiera Barter System Administracja zgodnie z umową zawartą z Dostawcą. Barter System przekazuje w tym celu odpowiednie informacje do Barter System Administracja. Postanowienia tego nie stosuje się do transakcji, w ramach których strony już po jej zawarciu zdecydowały się na rozliczenie BPLN np. na podstawie późniejszych ustaleń zamieniły „płatność przy odbiorze” na „rozliczenie BPLN”.

Prowizje i opłaty są rozliczane na zakończenie każdego cyklu rozliczeniowego i uiszczanie przez Dostawcę na rzecz Barter System, na podstawie zestawienia udostępnionego przez Barter System w ramach Konta. W ciągu trzech dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Barter System przekazuje fakturę drogą mailową, na adres podany przez Dostawcę w ustawieniach konta.

W każdym miesiącu kalendarzowym występują dwa cykle rozliczeniowe:

 • pierwszy – od 1 do 15 dnia miesiąca;
 • drugi – od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

Dostawca ma prawo do skorygowania rozliczenia o prowizję od transakcji od których odstąpiono o ile spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

 • Oferta zawierała wymagane przez prawo informacje dotyczące możliwości odstąpienia;
 • odstąpienie zostało złożone w terminach określonych w Ofercie lub przepisach prawa;
 • Dostawca wypłacił Nabywcy wszystkie należności, w tym zwrot kosztów dostawy, jeśli był należny, w terminie określonym przez przepisy prawa;

Dostawca przekazał do Barter System, nie później niż do zakończenia następnego miesiąca kalendarzowego po doręczeniu do niego odstępowanego produktu, udokumentowanie odstąpienia oraz zwrotu należności na rzecz nabywcy.

Za transakcje, w ramach których zwrócono należność:

 • z tytułu gwarancji;
 • rękojmi;
 • w ramach odstąpienia w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta; 
 • prowizja nie podlega skorygowaniu.

§22
[Dostęp do danych]

Barter System zapewnia Dostawcom dostęp do danych osobowych związanych z transakcją przez okres sześciu miesięcy od jej zawarcia.

W ramach danych osobowych Barter System umożliwia dostęp do danych podanych w ramach złożonego zamówienia i nie prowadzi ich aktualizacji – np. jeśli Nabywca w ramach konta zmieni adres dostaw.

Barter System może zaoferować eksport danych po uzgodnieniu z Dostawcą.

§23
[Ograniczenie lub zawieszenie usług]

Barter System może ograniczyć lub zawiesić Dostawcy dostęp do Platformy w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu np. nie reguluje płatności na rzecz Barter System, nie stosuje się do wytycznych co do treści Oferty itp.

Ograniczenie może w szczególności polegać na:

 • uniemożliwieniu publikacji Ofert w wybranych kategoriach lub na wybrane rodzaje produktów lub usług;
 • nałożeniu górnego limitu jednocześnie opublikowanych Ofert;
 • usunięciu wybranej Oferty;
 • nałożeniu górnego limitu na liczbę produktów dostępnych w ramach jednej Oferty;
 • uniemożliwieniu promowania Ofert;
 • wykluczeniu korzystania z danego sposobu płatności w Ofertach Dostawcy;

opublikowaniu Oferty wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez Barter System.

Zawieszenie polega na wstrzymaniu świadczenia usług na rzecz Dostawcy – w okresie zawieszenia:

 • wszystkie opublikowane Oferty stają się niewidoczne dla Nabywców – Dostawca nie może sprzedawać towarów lub usług;

Dostawca nie ma możliwości korzystania z funkcji Konta innych niż dostęp do jego zawartości, w tym historii transakcji, ale bez możliwości zmiany danych, treści Ofert, publikowania Ofert itp.

Barter System przekazuje Dostawcy informację o powodach nałożenia ograniczenia lub zawieszenia w formacie pdf na adres e-mail podany w ustawieniach Konta nie później niż z chwilą, gdy ograniczenie staje się skuteczne.

Powyższe środki każdorazowo są wprowadzone na określony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące.

§24
[Zakończenie świadczenia usług]

Barter System może zakończyć świadczenie usług na rzecz Dostawcy w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu.

Barter System przekazuje Dostawcy informację o powodach zakończenia świadczenia usług w formacie pdf na adres e-mail podany w ustawieniach Konta, w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem świadczenia usług.

Termin z powyższego punktu nie ma zastosowania, gdy zakończenie świadczenia usług:

 • wynika z obowiązku prawnego;
 • wynika z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa polskiego;
 • ma miejsce po wielokrotnym naruszeniu Regulaminu.

§25
[Licencja na materiały Barter System]

Barter System wyraża na rzecz Dostawcy zgodę na korzystanie z materiałów graficznych Barter System do celów:

 • informowania o korzystaniu z Platformy;
 • promocji Platformy.

Materiały objęte powyższą zgodą znajdują się pod adresem www.bartersystem24.pl/materialy

Barter System nie pobiera opłat za korzystanie z powyższych materiałów.

§26
[Zasady publikacji materiałów na Platformie]

Dostawca umieszcza materiały (grafiki, teksty, zdjęcia, znaki towarowe itp.) wyłącznie, gdy posiada do nich odpowiednie uprawnienia, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub licencję.

W przypadku utraty praw lub uprawnień do materiałów Dostawca usuwa je niezwłocznie z Platformy.

W przypadku wysunięcia roszczeń przez osoby trzecie co do materiałów umieszczony na Platformie przez Dostawcę ten zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań, w szczególności:

 • pokrycia roszczeń tychże osób;
 • wstąpienia do ewentualnego postępowania sądowego lub innego toczącego się postępowania;
 • pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez Barter System.

§27

[Licencja na materiały od Dostawcy]

Dostawca wyraża zgodę na korzystanie przez Barter System z grafik, tekstów, znaków towarowych lub innych materiałów umieszczonych przez Dostawca na Platformie w ramach Oferty lub Profilu, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

Korzystanie przez Barter System z materiałów na zasadach określonych w tym paragrafie jest wolne od opłat.

Prawo Barter System do korzystania z materiałów obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wyświetlania, publikowania i rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet;
 • wykorzystania w celach reklamy, marketingu lub promocji Platformy, w jakiejkolwiek postaci i medium, w tym w prasie drukowanej i w sieci Internet, w postaci banerów reklamowych, spotu audio i video, plakatów itp.

Barter System może korzystać z materiałów wyłącznie do celów promocji lub marketingu Platformy lub Dostawcy.

§28
[Konto Demonstracyjne]

Konto Demonstracyjne umożliwia sprawdzenie i praktyczne przetestowanie funkcjonalności udostępnionych na Platformie dla Dostawców.

Konto Demonstracyjne nie umożliwia:

 • korzystania z funkcjonalności Dostępnych dla Barterowiczów;
 • zawierania transakcji.

Część IV

Barterowicze

§29
[Ogólne zasady dla Barterowiczów]

Dostawcy będący Barterowiczami, oprócz standardowych warunków i funkcjonalności mogą również korzystać z Platformy na zasadach określonych w Części IV.

Dostawca korzysta z warunków i funkcjonalności przeznaczonych dla Barterowicza wyłącznie, jeśli zgłosił swoje Konto do Barter System jako konto Barterowicza a Barter System Administracja potwierdziła fakt bycia przez Dostawcę uczestnikiem Systemu Rozliczeniowego.

Z chwilą, gdy Dostawca przestaje być uczestnikiem Systemu Rozliczeniowego traci uprawnienia do korzystania z warunków i funkcjonalności określonych w Części IV.

§30
[Konto Barterowicza]

Jeśli Dostawca jest Barterowiczem w ramach swojego Konta posiada również dostęp do następujących funkcjonalności:

 • Określenie, w ramach Oferty, poziomu rozliczenia BPLN za oferowane produkty lub usługi na poziomie 30%, 50%, 70% lub 100% ceny brutto (z VAT);
 • Przyjęcie lub dokonanie rozliczenia BPLN za pośrednictwem Systemu Rozliczeniowego;
 • Rozliczenie należności na rzecz Barter System Administracja;
 • Publikację Ofert „na zapytanie”;
 • Publikację w swoim Profilu zapotrzebowań – poszukiwanych produktów lub usług.

§31
[Oferta Barterowicza]

Jeśli Dostawca będący Barterowiczem dodaje Ofertę „na klik” może ona obejmować samochody, łodzie, jachty i motocykle.

Część V

Transakcje i obsługa

§32
[Koszyk]

Nabywca, w procesie zawierania transakcji z Dostawcą, dodaje produkty do Koszyka.

W ramach Koszyka Nabywca może umieszczać i dodawać produkty lub usługi. Ich dodanie nie stanowi zawarcia transakcji.

W Koszyku Nabywca może każdorazowo umieszczać produkty lub usługi od różnych Dostawców. 

§33
[Zawarcie umowy]

Zawarcie umowy (transakcji) pomiędzy Nabywcą a Dostawcą, który opublikował Ofertę, następuje z chwilą naciśnięcia guzika „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

W przypadku gdy w Koszyku znajdują się produkty lub usługi od różnych Dostawców naciśnięcie guzika zawiera umowę z każdym z nich.

Barter System oraz Barter Administracja nie są stroną umowy zawartej pomiędzy Nabywcą a Dostawcą.

§34
[Płatności i rozliczenia na platformie]

Płatności i rozliczenia za produkty lub usługi nabyte za pośrednictwem Platformy mogą zostać dokonane w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Operatora płatności – w ramach sposobów, przez niego udostępnianych;
 • za pobraniem – płatność przy dostarczeniu produktu lub wykonaniu usługi;
 • za pomocą BPLN – dla Dostawców, będących Barterowiczami.

Dostawca nie może ustalić jako dostępnej formy płatności innej niż określone w Regulaminie.

Dopuszczalne jest łączenie rozliczenia BPLN z innymi formami uregulowania należności, nie więcej niż jedną, w ramach jednej transakcji.

Zabronione jest łączenie płatności za pobraniem z płatnością za pośrednictwem Operatora płatności. 

Każdy Nabywca może w ramach swojego Konta dodać do niego kartę płatniczą lub kredytową. Poprzez dodanie karty płatniczej lub kredytowej Nabywca autoryzuje u Operatora Płatności obciążenie tejże karty dla płatności dokonywanych w ramach Platformy.

§35
[Reklamacja]

Nabywca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Platformy, w tym zachowania Dostawcy.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://platforma.bartersystem24.pl/reklamacje  lub listownie, na adres Barter Systemu podany w §1.

Nabywca powinien sprecyzować zakres swojej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Nabywcy;
 • login, a w przypadku Gościa adres e-mail użyty w ramach transakcji;
 • szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
 • wskazać kontakt na jaki ma wpłynąć odpowiedź na reklamację. 

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia, w sposób wyżej podany. W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w tym paragrafie termin ten biegnie od dnia ich uzupełnienia przez składającego reklamację.

Nabywca otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na wskazany kontakt.

Reklamację dotyczącą produktu lub usługi Nabywca kieruje do Dostawcy, na warunkach określonych przez Dostawcę.

Część VI

Broker i Przedstawiciel

§36
[Broker i Przedstawiciel]

O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej do Przedstawicieli i Brokerów stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do Nabywców, Dostawców i Barterowiczów.

Konto uzyskuje lub traci dostęp do funkcjonalności Brokera lub Przedstawiciela wyłącznie po potwierdzeniu ich statusu przez Barter System Administracja.

§37
[Konta Brokera i Przedstawiciela]

Konto Brokera lub Przedstawiciela wymaga działającego Konta Dostawcy będącego Barterowiczem, zgodnie z częścią IV.

W ramach Konta Broker lub Przedstawiciel mają dostęp do:

 • zestawień transakcji Barterowiczów, którymi się opiekują;
 • narzędzia do zarządzania relacjami z Barterowiczami;
 • narzędzi umożliwiających zaproszenie i tworzenie Kont nowych Dostawców.

Część VII 

Pozostałe postanowienia

§38
[Komunikacja]

Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz korespondencja będą przekazywane Nabywcom w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach Konta, domyślnie jest to adres podany podczas rejestracji.

Wszelka komunikacja, której adresatem na podstawie niniejszego Regulaminu jest Barter System powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej marketplace@bsp24.pl lub gdy niezbędna jest forma pisemna, na adres korespondencyjny Barter System podany w §1.


§39
[Rozwiązanie Umowy]

Nabywca może rozwiązać niniejszy Regulamin poprzez przesłanie drogą mailową oświadczenia na adres marketplace@bsp24.pl, z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia.

Dostawca może rozwiązać niniejszy Regulamin poprzez przesłanie drogą mailową oświadczenia na adres marketplace@bsp24.pl, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego.

§40
[Zmiany Regulaminu]

Barter System zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w całości lub w części. O zmianach i o terminie ich wejścia w życie Barter System poinformuje wszystkich posiadających Konta z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni, przesyłając stosowną informację wraz ze zmienionym Regulaminem na adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach Konta, domyślnie jest to adres podany przy rejestracji. 

Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu posiadacz Konta może sprzeciwić się zmianom. W takim wypadku z dniem, wejścia w życie zmian Regulaminu umowa ulega rozwiązaniu a Konto dezaktywacji. 

Jeśli posiadacz Konta nie wyraził sprzeciwu zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem określonym w powiadomieniu od Barter System.

§41
[Załączniki]

Opłaty i prowizje.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.